Regulamin Sanitarnohigieniczny

REGULAMIN SANITARNOHIGIENICZNY

Regulamin funkcjonowania i organizacji pracy w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Obowiązuje od 21.05.2021 r. do odwołania.

 1. Obiekt Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Zalesie 4, zwany dalej „TOEE”, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00
  oraz w soboty i niedziele w godzinach: 9.00-16.00.
 2. Osoby indywidualnie zwiedzające (nie zapisane na warsztaty grupowe lub indywidualne), mogą przebywać w TOEE z zachowaniem 1,5 metrowych odległości. Liczba osób przybywających w ośrodku jest monitorowana przez pracowników TOEE.
 3. Osoby odwiedzające TOEE, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, zobowiązane są realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) ust i nosa.
 4. Obowiązku określonego w pkt 3 nie stosuje się w przypadku:

a) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane.

5. Przerwa między grupami uczestniczącymi w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej w TOEE trwa 15 minut, w czasie której trwa wentylacja całego budynku z dezynfekcją eksponatów znajdujących się w nim. Przerwa między wizytami osób indywidualnych w TOEE trwa 15 minut, w czasie której trwa wentylacja całego budynku z dezynfekcją eksponatów znajdujących się w nim.

6. Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w budynku TOEE, tylko w obecności instruktora TOEE, odbywają się z zachowaniem 1,5 metra odległości pomiędzy uczestnikami.

7. Możliwe jest prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie zielonym TOEE przyległym do budynku, tylko w obecności instruktora TOEE, przy zachowaniu min. 1,5 metra odległości między uczestnikami.

 1. W Sali Mokrej oraz Sali Suchej możliwe jest przeprowadzenie warsztatów
  z zakresu edukacji ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 12 osób, z zachowaniem 1,5 metra odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. W Sali Konferencyjnej, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 12 osób, z zachowaniem 1,5 metra odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 3. W Sali Ekosystemów, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 20 osób, z zachowaniem 1,5 metra odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 4. W Sali Plastycznej, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 15 osób, z zachowaniem 1.5 metra odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 5. W holu TOEE mogą przebywać osoby z zachowaniem 1,5 metrowych odległości.
 6. Przed wejściem do TOEE każdy odwiedzający jest zobowiązany do podania pracownikowi TOEE swoich danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu). Dane te będą wykorzystywane jedynie
  w przypadku, gdyby stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby odwiedzającej TOEE lub u pracownika TOEE. Dane osobowe, po ich uzyskaniu, będą przechowywane przez TOEE przez 2 tygodnie.
 7. Wchodząc do TOEE zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 8. TOEE zapewnia zwiedzającym środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne oraz mydło).
 9. W TOEE zamieszczono instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia
  i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz zakładania
  i zdejmowania maseczek.
 10. TOEE zapewnia sprzęt i środki do sprzątania, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych oraz powierzchni płaskich. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych.
 11. W budynku TOEE do dyspozycji osób indywidualnych są wyłącznie:
  Sala Ekosystemów oraz doświadczenia z fizyki znajdujące się na korytarzach. Sala Mokra, Sala Sucha, Sala Konferencyjna oraz Sala Plastyczna są wyłącznie do dyspozycji instruktorów TOEE.
 12. W TOEE wyodrębnione zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 13. Regulamin sanitarny widnieje również na stronie internetowej www.toee.pl
  oraz na Facebooku TOEE.
 14. Każdy odwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i bezwzględnym przestrzeganiem go.

 

 

 

Każdy nauczyciel, który zapisał grupę na uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w TOEE, akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się do zapoznania go z uczestnikami.

REGULAMIN POBYTU GRUP W TRANSGRANICZNYM OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZALESIU

 1. Każda grupa przedszkolna lub szkolna przebywa na terenie TOEE z co najmniej jednym nauczycielem.
 2. Zwiedzanie budynku TOEE trwa do 3 godzin zegarowych, w terenie do 2 godzin. Przerwy dla grupy są ustalane w czasie trwania warsztatów.
 3. Podczas wizyty w TOEE opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za podopiecznych oraz ma obowiązek uczestniczyć w warsztatach razem z grupą.  
 4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych podczas prowadzonych zajęć w TOEE. W wypadku, gdy uczniowie zachowują się niegrzecznie i głośno, instruktor prowadzący zajęcia ma prawo przerwać warsztaty.
 5. Zajęcia w lesie są integralną częścią oferty TOEE dla uczniów i nauczycieli. Uprasza się, by uczniowie i nauczyciele byli przygotowani do zajęć w terenie – wymagany jest strój odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.
 6. Poprzez rezerwację nauczyciel akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Instruktorzy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej zastrzegają możliwość zmiany tematyki prowadzonych warsztatów, dostosowując je do wieku grup przedszkolnych i szkolnych.
 8. Ze względu na wiek i bezpieczeństwo grupy przedszkolne oraz najmłodsi uczestnicy korzystają wyłącznie z oferty zajęć w Sali Ekosystemów oraz Sali Zjawisk Atmosferycznych (wybrane ekspozycje), łamigłówek i doświadczeń znajdujących się na korytarzach Ośrodka oraz z bogatej oferty zajęć terenowych. Kontynuacją warsztatów w salach i terenie są zajęcia kreatywno-techniczne w Sali Plastycznej. Najmłodsze grupy nie korzystają z laboratorium fizyczno-chemicznego, Sali OZE, Sali Kosmicznej oraz z Alei Nauki.Warsztaty prowadzone dla grup najmłodszych w TOEE dotyczą wyłącznie tematyki ekologii, przyrody (fauna i flora), zjawisk atmosferycznych oraz złudzeń optycznych.
 9. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w „Regulaminie TOEE” stanowi podstawę do usunięcia grupy zwiedzających z terenu TOEE.

Rezerwacja grup pod nr tel. 91 31 80 120